614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 12а, оф.265
Тел./факс: (342) 259-47-79
e-mail: zapaduralpb@mail.ru